top of page

SALGSBETINGELSER

Standard salgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet

Version 1.2

Introduktion  
 1. Aftale

 2. Festerne

 3. Priser

 4. Aftalens indgåelse

 5. Ordrebekræftelse

 6. Betaling

 7. Levering mv.

 8. Risikoen ved varen

 9. Fortrydelsesret

 10. Pligt til at undersøge

 11. Reklamation i tilfælde af mangel og frist for anmeldelse af reklamationer i tilfælde af forsinkelse

 12. Købers rettigheder i tilfælde af forsinkelse

 13. Købers rettigheder i tilfælde af mangel

 14. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

 15. Garanti

 16. Personlig information

 17. Konfliktløsning

 

Introduktion

Dette køb er underlagt følgende standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Ved forbrugerkøb forstås her salg af varer til forbrugere, der ikke hovedsageligt handler som led i erhvervsvirksomhed, og når sælger i erhvervsmæssig virksomhed handler med salg af varer over internettet. Kontrakten er udarbejdet og anbefalet til brug for Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugerne umistelige rettigheder. Kontraktvilkårene skal ikke opfattes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes væsentligste rettigheder og forpligtelser for handel. Sælger kan vælge at tilbyde køber bedre vilkår end dem, der fremgår af disse salgsbetingelser.

I tilfælde, hvor kontrakten ikke direkte giver løsningen på et problem, skal kontrakten suppleres med relevante lovbestemmelser.

1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af de oplysninger, som sælger afgiver om købet i bestillingsløsningen i netbutikken (herunder oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, øvrige egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem bl.a. parter (f.eks. e-mail) og disse salgsbetingelser. I tilfælde af konflikt mellem de oplysninger, som sælger har givet om købet i bestillingsløsningen i netbutikken, direkte korrespondance mellem parterne og salgsbetingelserne, direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne i bestillingsløsning går forud for salgsbetingelserne.

2. Partene

Sælger

 • Firmanavn: NanoTech Solutions Norway AS

 • Kontaktadresse: Vestsideveien 279, 3648 Passebekk

 • E-mail: post@onyx-scandinavia.com

 • Telefonnummer: 980 30 283

 • Organisationsnummer: 925 367 869

 

Køber  er den person, der foretager bestillingen.

Priser

Priserne, som er angivet i netbutikken, er inklusive moms. Oplysninger om de samlede omkostninger køber skal betale, herunder alle afgifter (moms, told og lignende) og leveringsomkostninger (forsendelse, porto, fakturagebyr, emballage mv.) samt angivelse af de enkelte elementer i den samlede pris , er angivet i bestillingsløsningen inden bestilling. (Vareleverancer til Svalbard eller Jan Mayen skal sælges uden tillæg af moms.

4. Indgåelse af aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når købers ordre er modtaget af sælger. Den ene part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der har været taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

5. Ordrebekræftelse

Når sælger har modtaget købers ordre, skal sælger uden ugrundet ophold bekræfte bestillingen ved at sende en ordrebekræftelse til køber. Det anbefales, at køber tjekker, at ordrebekræftelsen stemmer overens med ordren mht. mængde, varetype, pris osv. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, bør køber kontakte sælger hurtigst muligt.

 

Betaling

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber.

Hvis køber benytter kredit- eller betalingskort ved betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling i op til 4 dage fra bestillingen. Ved betaling med kreditkort gælder lov om kreditkøb mv.

Såfremt sælger tilbyder efterfakturering, udsendes faktura til køber, når varen afsendes. Forfaldsdatoen skal være fastsat til minimum 14 dage fra det tidspunkt, hvor køber modtager forsendelsen. Hvis sælger har et særligt behov for at kræve forudbetaling af køber, for eksempel ved et fremstillingskøb, kan sælger kræve dette. Købere under 18 år kan kun betale direkte ved sælgers levering af varen eller ved levering af varen med postordre.

7. Levering mv.

Leveringstid: 2 - 7 dage, hvis varen er på lager.  

8. Risikoen ved varen

Risikoen for varen overgår til køber, når tingen i henhold til aftalen overtages af køber. Såfremt leveringstiden er kommet, og køber undlader at overtage en vare, der er stillet til rådighed for ham eller hende i henhold til aftalen, har køber stadig risiko for tab eller beskadigelse på grund af egenskaber ved selve varen.

9. Fortrydelsesret

Køber kan fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesretslovens bestemmelser. Fortrydelsesret betyder, at køber kan returnere varen til sælger uden grund, selvom der ikke er en mangel ved den, og selvom den ikke er leveret.

Køber skal give sælger meddelelse om brugen af fortrydelsesretten senest 14 dage efter, at varen er modtaget de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret og fortrydelsesretsblanket . Modtager køber fortrydelsesblanketten og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end ved leveringen af varen, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, køber modtager fortrydelsesretsblanketten og oplysningerne. Såfremt køber ikke har modtaget tilstrækkelig information eller fortrydelsesretsblanket, udløber fortrydelsesfristen stadig 3 måneder efter, at varen er modtaget. Såfremt køber slet ikke har modtaget information om fortrydelsesretten, er fristen 1 år.

Meddelelsen fra køber til sælger om brug af fortrydelsesretten bør af bevismæssige årsager være skriftlig (fortrydelsesretsblanket, e-mail, fax eller brev), og den skal indeholde oplysning om, hvordan køber vil returnere varen til sælger.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger inden for rimelig tid. Sælger er forpligtet til at tilbagebetale den fulde købesum til køber inden 14 dage fra den dag, sælger modtager varen eller afhentningssedlen eller varen stilles til rådighed for sælger. Sælger kan ikke fastsætte gebyrer for købers brug af fortrydelsesretten, men sælger kan kræve, at køber betaler omkostningerne ved returforsendelsen.

Køber kan undersøge produktet, inden han eller hun fortryder købet. Det skal stadig være muligt at returnere varen til sælger i nogenlunde samme stand og mængde, som den var i, da køber modtog den. Køber skal sende varen tilbage til sælger i original emballage, hvis det er muligt. Køber kan ikke fortryde købet af varer, der forringes hurtigt, varer, der i sagens natur ikke kan returneres, eller lyd- og videooptagelser (herunder CD'er, DVD'er) eller computerprogrammer, hvor forseglingen er brudt. Sidstnævnte undtagelse gælder kun, hvis sælger klart har angivet betingelserne for bortfald af fortrydelsesretten på seglet.

10. Undersøgelse af emnet

Når køber modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimeligt omfang kontrollerer, om den er i overensstemmelse med bestillingen, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om den i øvrigt har mangler. Hvis varen ikke matcher bestillingen eller har mangler, skal køber underrette sælger i tilfælde af reklamation, jf. kontraktens pkt. 11.

11. Reklamation i tilfælde af mangel og frist for anmeldelse af reklamationer i tilfælde af forsinkelse

Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at han eller hun har opdaget den, meddele sælger, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren opdagede manglen. Reklamation skal stadig ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis varen eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere, er klagefristen fem år.

Ved forsinkelse skal krav rettes til sælger inden for rimelig tid efter leveringstiden er kommet og varen ikke er leveret.

Er varen betalt med kreditkort, kan køber også vælge at klage og sende krav direkte til kreditudbyderen (kreditkortselskabet).

Beskeden til sælger eller kreditor skal være skriftlig (e-mail, fax eller brev).

 

12. Købers rettigheder i tilfælde af forsinkelse

Leverer sælger ikke varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i 5 kap. Forbrugerkøbeloven tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og kræve erstatning fra sælger.

Opfyldelse: Hvis sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køber fastholde købet og fastsætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælger, at det er væsentligt uforholdsmæssigt i forhold til købers interesse i, at sælger opfylder. Forsvinder vanskelighederne inden for rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Fortrydelse: Køber kan hæve aftalen med sælger, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælger ikke leverer varen inden for den af køber fastsatte yderligere opfyldelsesfrist. Køber kan dog ikke fortryde aftalen, mens tillægsfristen løber, medmindre sælger har sagt, at han eller hun ikke vil opfylde inden for fristen.

Erstatning: Køber kan endvidere kræve erstatning for tab, han eller hun lider som følge af forsinkelsen fra sælgers side, jf. forbrugerkøbelovens § 24.

Køber skal i tilfælde af reklamation anmelde krav til sælger, jf. denne kontrakts § 11.

13. Købers rettigheder i tilfælde af mangel

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 efter omstændighederne tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og gen- levering, kræve prisafslag, kræve aftalen hævet og erstatning fra sælger.

Berigtigelse eller omlevering: Har varen en mangel, kan køber kræve, at sælger udbedrer manglen eller omleverer den tilsvarende vare. Sælger kan modsætte sig købers krav, hvis kravets fuldbyrdelse er umulig, eller sælger forårsager urimelige omkostninger. Sælger skal foretage rettelsen eller udskiftningen inden for rimelig tid. Berigtigelse eller omlevering skal ske uden omkostninger for køber, uden risiko for, at køber ikke får sine udgifter godtgjort og uden væsentlig ulempe for køber. Sælger må ikke foretage mere end to forsøg på udbedring eller omlevering for samme mangel, medmindre særlige grunde taler for, at yderligere forsøg er rimeligt.

Selvom køber ikke kræver rettelse eller ombytning, kan sælger tilbyde rettelse eller omlevering, såfremt dette sker uden forsinkelse. Såfremt sælger sørger for en sådan berigtigelse eller omlevering, kan køber ikke kræve prisafslag eller annullering.

Prisafslag: Såfremt manglen ikke udbedres eller omleveres, kan køber kræve et forholdsmæssigt prisafslag.

Fortrydelse: I stedet for prisafslag kan køber hæve aftalen, undtagen når manglen er uvæsentlig.

Erstatning: Køber kan også kræve erstatning for økonomisk tab, han eller hun lider som følge af, at varen er mangelfuld, jf. forbrugerkøbelovens § 33.

Køber skal anmelde krav til sælger ved reklamation, jf. nærværende kontrakts § 11. Reklamationsreglerne gælder i tillæg til og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier fra sælger. .

14. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Betaler eller opfylder køber ikke de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen, og dette ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9 tilbageholde varen. kræve opfyldelse af aftalen, kræve ophævelse af aftalen og erstatning fra køber. Sælger kan endvidere efter omstændighederne kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr for ikke-forudbetalte uafhentede varer.

Opfyldelse: Betaler køber ikke, kan sælger fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen (opfyldelse). Leveres varen ikke, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet.

 

Opsigelse: Ved væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side, kan sælger hæve aftalen. Sælger kan dog ikke fortryde, efter at købesummen er betalt.

 

Sælger kan endvidere hæve købet, hvis køber ikke betaler inden for en af sælger fastsat rimelig yderligere opfyldelsesfrist. Sælger kan dog ikke fortryde, mens tillægsfristen løber, medmindre køber har sagt, at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: Sælger kan kræve erstatning af køber for økonomisk tab, han eller hun lider som følge af misligholdelse fra købers side, jf. forbrugerkøbelovens § 46.

 

Morarenter / inkassogebyr: Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til lov om morarenter.9 Ved manglende betaling , kan kravet efter forudgående varsel sendes til inkasso, og køber kan herefter hæfte for gebyrer efter inkassoloven og anden inddrivelse af forfaldne pengekrav.

 

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer: Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger pålægge køber et gebyr på 100 kr. + returfragt. Gebyret skal maksimalt dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

15. Garanti

Garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over de rettigheder køber allerede har i henhold til ufravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen indskrænkninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i medfør af pkt. 12 og 13.

16. Personlige oplysninger

Medmindre køber er indforstået med andet, kan sælger kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Personoplysningerne om køber under 15 år kan ikke indhentes, medmindre sælger har samtykke fra forældre eller værger. Købers personoplysninger må kun videregives til andre, hvis det er nødvendigt for sælger for at gennemføre aftalen med køber, eller i lovbestemte tilfælde.

Sælger kan kun få købers cpr-nummer, hvis der er et faktuelt behov for sikker identifikation, og en sådan afhentning er nødvendig. Hvis sælger ønsker at anvende købers personoplysninger til andre formål, for eksempel til at sende køber annoncering eller information ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftalen, skal sælger indhente købers samtykke ved aftalens indgåelse.

 

Sælger skal give køber information om, hvad personoplysningerne skal bruges til, og om hvem der skal bruge personoplysningerne. Købers samtykke skal være frivilligt og givet ved aktiv handling, fx ved afkrydsning.

Køber skal nemt kunne kontakte sælger, fx telefonisk eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål til sælgers brug af personoplysninger, eller hvis han eller hun ønsker, at sælger skal slette eller ændre personoplysningerne.

 

17. Konfliktløsning

Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Køber kan kontakte Forbrugerrådet for at få bistand i en eventuel tvist med sælger. Opnås der ikke en mindelig løsning efter mægling i Forbrugerrådet, kan parterne skriftligt anmode om, at Forbrugerrådet forelægger tvisten for Forbrugertvistudvalget. Forbrugertvistnævnets afgørelser er endelige fire uger efter forkyndelse. Inden afgørelsen er endelig, kan parterne ved indgivelse af stævning til Forbrugertvistudvalget indbringe afgørelsen for byretten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelse
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering mv.
8. Risiko for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelse av varen
11. Reklamasjon ved mangel
12. Kjøpers rettigheter
13. Kjøpers rettigheter
14. Selgerens rettigheter
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
bottom of page