top of page

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet

Version 1.2

Introduktion  
 1. Avtal

 2. Partierna

 3. Priser

 4. Avtalets ingående

 5. Orderbekräftelse

 6. Betalning

 7. Leverans mm.

 8. Risken med föremålet

 9. Ångerrätt

 10. Utredningsplikt

 11. Reklamation vid fel och tidsfrist för reklamation vid dröjsmål

 12. Köparens rättigheter vid dröjsmål

 13. Köparens rättigheter vid fel

 14. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

 15. Garanti

 16. Personlig information

 17. Konfliktlösning

 

Introduktion

Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor över Internet. Med konsumentköp avses här försäljning av varor till konsumenter som inte huvudsakligen handlar som ett led i näringsverksamhet, samt när säljaren agerar i näringsverksamhet med försäljning av varor över internet. Kontraktet har utarbetats och rekommenderats för användning av Konsumentombudsmannen.

Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenter omistliga rättigheter. Avtalsvillkoren ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än de som anges i dessa försäljningsvillkor.

I de fall kontraktet inte direkt ger lösningen på ett problem ska kontraktet kompletteras med relevanta lagbestämmelser.

1. Avtalet

Avtalet mellan köpare och säljare består av de uppgifter som säljaren lämnar om köpet i beställningslösningen i nätbutiken (inklusive uppgifter om varans art, kvantitet, kvalitet, övriga egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direkt överensstämmelse mellan de parter (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor. Vid konflikt mellan de uppgifter som säljaren lämnat om köpet i beställningslösningen i nätbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och de uppgifter som lämnas i beställningslösning föregår försäljningsvillkoren.

2. Partene

Säljare

 • Företagsnamn: NanoTech Solutions Norway AS

 • Kontaktadress: Vestsideveien 279, 3648 Passebekk

 • E-post: post@onyx-scandinavia.com

 • Telefonnummer: 980 30 283

 • Organisationsnummer: 925 367 869

 

Köpare  är den som gör beställningen.

Priser

Priserna, som anges i webbutiken, är inklusive moms. Information om de totala kostnader köparen ska betala, inklusive alla skatter (moms, tull, och liknande) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgift, paketering etc.) samt specifikation av de enskilda delarna i totalpriset , anges i beställningslösningen innan beställning. (Varuleveranser till Svalbard eller Jan Mayen ska säljas utan tillägg av moms.

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning kommer in till säljaren. Den ena parten är dock inte bunden av avtalet om det förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och den andra parten insett eller borde ha insett att en sådan fel fanns.

5. Orderbekräftelse

När säljaren mottagit köparens beställning ska säljaren utan onödigt dröjsmål bekräfta beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till köparen. Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen vad gäller kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan beställningen och orderbekräftelsen bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

 

Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

Om köparen använder kredit- eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning i upp till 4 dagar från beställning. Vid betalning med kreditkort gäller lagen om kreditköp mm.

Om säljaren erbjuder efterfakturering ska faktura till köparen utfärdas när varan skickas. Förfallodagen måste sättas till minst 14 dagar från det att köparen tar emot försändelsen. Om säljaren har ett särskilt behov av att kräva förskottsbetalning av köparen, till exempel för ett tillverkningsköp, kan säljaren kräva detta. Köpare under 18 år kan endast betala direkt vid säljarens leverans av varan eller vid leverans av varan per postorder.

7. Leverans mm.

Leveranstid: 2 - 7 dagar om varan finns i lager.  

8. Risken med föremålet

Risken för varan övergår till köparen när saken övertas av köparen enligt avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen underlåter att ta över en vara som ställs till honom eller henne till förfogande enligt avtalet, har köparen fortfarande risk för förlust eller skada på grund av egenskaper hos varan i sig.

9. Ångerrätt

Köparen kan ångra köpet av varan i enlighet med bestämmelserna i ångerrättslagen. Ångerrätt innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning även om det inte är något fel på den och även om den inte har levererats.

Köparen ska meddela säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar efter att varan, föreskriven information om ångerrätt och ångerrättsblankett mottagits. Om köparen får ångerrättsblanketten och nödvändig information vid ett senare tillfälle än vid leverans av varan, börjar ångerfristen att löpa från den dag då köparen får ångerrättsblanketten och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ångerrättsblankett löper ångerfristen fortfarande ut 3 månader efter att varan mottagits. Om köparen inte har fått information om ångerrätten alls är fristen 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om utnyttjande av ångerrätten bör av bevisskäl vara skriftligt (blankett för ångerrätt, e-post, fax eller brev), och den ska innehålla information om hur köparen kommer att returnera varan till säljaren.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren inom skälig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 14 dagar från den dag då säljaren tar emot varan eller avhämtningssedeln eller varan görs tillgänglig för säljaren. Säljaren kan inte fastställa avgifter för köparens nyttjande av ångerrätten, men säljaren kan kräva att köparen betalar kostnaderna för retursändningen.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det ska fortfarande vara möjligt att returnera varan till säljaren i ungefär samma skick och mängd som den var i när köparen tog emot den. Köparen ska skicka tillbaka varan till säljaren i originalförpackningen om möjligt. Köparen kan inte ångra köp av föremål som försämras snabbt, föremål som till sin natur inte kan återlämnas, eller ljud- och videoinspelningar (inklusive CD, DVD) eller datorprogram där förseglingen är bruten. Det sistnämnda undantaget gäller endast om säljaren tydligt har angett förutsättningarna för att ångerrätten ska upphöra på förseglingen.

10. Granskning av föremålet

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon i rimlig omfattning kontrollerar om den överensstämmer med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den i övrigt har defekter. Om varan inte stämmer med beställningen eller har defekter ska köparen meddela säljaren vid reklamation, jfr avtalets punkt 11.

11. Reklamation vid fel och tidsfrist för anmälan av reklamationer vid dröjsmål

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Fristen får aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte felet. Reklamation ska ändå göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om varan eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre är reklamationstiden fem år.

Vid dröjsmål ska krav framställas till säljaren inom skälig tid efter det att leveranstiden har kommit och varan inte har levererats.

Om varan betalas med kreditkort kan köparen även välja att klaga och skicka reklamationer direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget).

Meddelandet till säljaren eller borgenären bör vara skriftligt (e-post, fax eller brev).

 

12. Köparens rättigheter vid dröjsmål

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt överenskommelse mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och kräva ersättning av säljaren.

Uppfyllelse: Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället kan köparen behålla köpet och sätta en skälig tilläggsfrist för fullgörande från säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt oproportionerligt i förhållande till köparens intresse av att säljaren fullgör. Om svårigheterna försvinner inom skälig tid kan konsumenten kräva fullgörande.

Hävning: Köparen kan häva avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varan inom den av köparen uppställda tilläggsfristen för fullgörande. Köparen kan dock inte häva avtalet medan tilläggsfristen löper, om inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att fullgöra inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan vidare kräva ersättning för skada han eller hon lider till följd av förseningen från säljarens sida, jfr 24 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla krav till säljaren vid reklamation, jfr 11 § i detta avtal.

13. Köparens rättigheter vid fel

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller villkor på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och om- leverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och ersättning från säljaren.

Rättelse eller omleverans: Om varan har ett fel kan köparen kräva att säljaren rättar felet eller återlevererar motsvarande vara. Säljaren kan motsätta sig köparens fordran om fullgörandet av fordringen är omöjlig eller säljaren orsakar oskäliga kostnader. Säljaren måste göra rättelse eller byte inom skälig tid. Rättelse eller omleverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte får ersättning för sina utlägg och utan väsentlig olägenhet för köparen. Säljaren får inte göra mer än två försök till rättelse eller omleverans för samma fel, om det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen inte kräver rättelse eller utbyte kan säljaren erbjuda rättelse eller byte om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren föreskriver sådan rättelse eller omleverans kan köparen inte kräva prisavdrag eller hävning.

Prisavdrag: Om felet inte åtgärdas eller omlevereras kan köparen kräva proportionerligt prisavdrag.

Hävning: Istället för prisavdrag kan köparen häva avtalet, förutom då felet är obetydligt.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av att varan är defekt, jfr 33 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla reklamationer till säljaren vid reklamation, jfr detta avtals 11 § Reglerna om reklamation gäller utöver, och oberoende av, reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren. .

14. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter från säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva hävning av avtalet och ersättning från köparen. Säljaren kan även, beroende på omständigheterna, kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och avgift för ej förskottsbetalda ej uthämtade varor.

Fullgörande: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (fullgörande). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att föra fram kravet.

 

Uppsägning: Vid väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte ångra sig efter att köpeskillingen har betalats.

 

Säljaren kan även häva köpet om köparen inte betalar inom en av säljaren fastställd skälig ytterligare fullgörandefrist. Säljaren kan dock inte ångra sig medan tilläggsfristen löper, om inte köparen har sagt att han eller hon inte kommer att betala.

 

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning av köparen för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av avtalsbrott från köparens sida, jfr konsumentköplagen 46 §.

 

Dröjsmålsränta / inkassoavgift: Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt lagen om dröjsmålsränta.9 Vid utebliven betalning , fordran kan efter förhandsbesked skickas till indrivning och köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen och annan indrivning av förfallna penningfordringar.

 

Avgift för ej uthämtade ej förskottsbetalda varor: Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift på 100 NOK + returfrakt från köparen. Avgiften ska maximalt täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

15. Garanti

Garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte några inskränkningar i köparens reklamations- och reklamationsrätt vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 12 och 13.

16. Personuppgifter

Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Personuppgifterna om köparen under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personuppgifter ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett sakligt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig. Om säljaren vill använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka reklam till köparen eller information utöver vad som är nödvändigt för att fullfölja avtalet, måste säljaren inhämta köparens samtycke vid avtalets ingående.

 

Säljaren ska ge köparen information om vad personuppgifterna ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke ska vara frivilligt och ges genom aktivt handlande, till exempel genom bockning.

Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra personuppgifterna.

 

17. Konfliktlösning

Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i godo. Köparen kan kontakta Konsumentrådet för att få hjälp i en eventuell tvist med säljaren. Om en uppgörelse i godo inte uppnås efter medling i Konsumentrådet, kan parterna skriftligen begära att Konsumentrådet överlämnar tvisten till Konsumenttvistnämnden. Konsumenttvistnämndens beslut är slutgiltiga fyra veckor efter delgivning. Innan beslutet är slutgiltigt får parterna genom att inge stämning till Konsumenttvistenämnden föra beslutet till tingsrätten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelse
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering mv.
8. Risiko for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelse av varen
11. Reklamasjon ved mangel
12. Kjøpers rettigheter
13. Kjøpers rettigheter
14. Selgerens rettigheter
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
bottom of page